Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

[THI CÔNG] THỜI GIAN THÁO DỠ VÁN KHUÔN VÀ BẢO DƯỠNG BÊ TÔNG

Tham khảo TCVN 4453 : 1995 Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu
Điều 3.6
- Coffa không chịu lực đã đông rắn (như coffa thành bên dầm, cột tường...) có thể tháo dỡ khi bê tông đạt trên 50 N/cm2 cường độ. LƯU Ý CẦN ĐẢM BẢO CƯỜNG ĐỘ ĐỂ KHÔNG LÀM VỞ CẠNH CẤU KIỆN
 - Ô văng, seno, console chỉ được tháo khi đạt 100% cường độ và có đối trọng chống lật
 - Các kết cấu chịu lực theo bảng

Loại kết cấu Cường độ bê tông tối thiểu cần đạt để tháo cốp pha, %R28 Thời gian bê tông đạt cường độ để tháo cốp pha ở các mùa và vùng khí hậu bảo dưỡng bê tông theo
TCVN 5592-1991(ngày)
Bản, dầm vòm có khẩu độ nhỏ hơn 2m 50 7
Bản dầm, vòm có khẩu độ 2-8m 70 10
Bản, dầm vòm có khẩu độ lớn hơn 8m 90 23Ghi chú:
Tỷ lệ % so với R28 ngày tuổi của bê tông
2 ngày - 32%R28
3 ngày - 41%
7 ngày - 61%
14 ngày - 80%
21 ngày - 92%
28 ngày - 100%
Thời gian bảo dưỡng bê tông khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ
Khô (Tháng 12 - 4) - 6 ngày
Mưa (Tháng 5 - 11) - 1 ngày

1 nhận xét: